Nguyễn Thuý Hằng

Việc hôm nay chớ để ngày mai – đó là nguyên tắc.