Phạm Ánh Hồng

Vì sao phải nỗ lực? - Đồ bạn đang gắp, người khác không dám xoay bàn đi.