4 trường hợp buộc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm ghi nhận quyền lợi hợp pháp cho các chủ thể. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, Giấy chứng nhận đã cấp vẫn có thể bị thu hồi.

Tương tự như các điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc thu hồi cũng được quy định tại các điều khoản riêng biệt trong Luật đất đai 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành. Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải tiến hành theo đúng thẩm quyền, trình tự và thủ tục luật định, tránh trường hợp sai sót dẫn đến xâm phạm quyền và lợi ích của người dân.

thu hồi giấy chứng nhận QSDĐ

4 trường hợp buộc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tại điều 106 Khoản 2 Luật Đất đai 2014, Giấy chứng nhận đã cấp sẽ bị Nhà nước thu hồi nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

 1. Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;
 2. Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;
 3. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 4. Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Như vậy, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi khi có sự thay đổi về quyền sử dụng đất hoặc có sai sót trong quá trình cấp.

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Liên quan đến thủ tục thu hồi, Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP đã quy định rõ cho từng trường hợp.

Thu hồi trong trường hợp 1

Trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo vì mục đích quốc phòng, an ninh và thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng:

 • Người sử dụng đất có nghĩa vụ nộp Giấy chứng nhận đã cấp trước khi được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật đất đai.
 • Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm thu Giấy chứng nhận đã cấp chuyển cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

Trường hợp Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai và thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người:

 • Người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp trước khi bàn giao đất cho Nhà nước.
 • Tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện thu hồi đất có trách nhiệm thu Giấy chứng nhận đã cấp và chuyển cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ

Thu hồi trong trường hợp 2 và 3

Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp hoặc đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp trước đây cùng với hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận, hồ sơ đăng ký biến động.

Thu hồi trong trường hợp 4

Trường hợp cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét:

 • Nếu kết luận đó là đúng thì quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp;
 • Nếu xem xét thấy Giấy chứng nhận đã cấp là đúng quy định của pháp luật thì phải thông báo lại cho cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra;

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai:

 • Thông báo bằng văn bản cho cơ quan thanh tra cùng cấp thẩm tra:
 • Nếu kết luận là Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật thì thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do;
 • Sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo cho người sử dụng đất mà không có đơn khiếu nại thì ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp;

Trường hợp người sử dụng đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai:

 • Gửi kiến nghị, phát hiện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định.
 • Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền;
 • Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng ý với việc giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Xem thêm:

Đánh giá của bạn