Tây Nguyên

Bảng giá đất huyện Đam Rông 2023 (mới nhất)

Bảng giá đất huyện Đam Rông 2023 (mới nhất)

Nhà đất huyện Đam Rông đang có nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực. So với giá đất Đam Rông năm 2021, giá đất Đam Rông năm 2022 đã tăng gần 12%. Một số khu vực nhà đất ghi nhận tỷ lệ tăng đến 30%,...

Xem thêm